Kamillevej 4, st. 1
Kontakt os: 7248 4343

Om os

Om os

Ferieinformation

Klinikken holder lukket fredage i april (5., 12., 19., og 26.)

Vi henviser disse dage ved til:
Lægerne Tårnby Sundhedshus på tlf.nr. 32516200
Læge Lisbeth Bonde på tlf.nr. 32518932
Lægehuset Æblegården på tlf.nr. 32529960

 

 

Åben sygeplejerske konsultation

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 - 8.30 er der drop-in sygeplejerske tid.

Drop-in kan bruges til følgende ydelser;
Blodprøver, vaccinationer, injektioner, fodvorter, urinprøver og fjernelse af  sting (større sår skal der bookes tid til).

 

 

Klinikinformation

Praksis er en kompagniskabspraksis, dvs. man er tilmeldt begge læger og kan selv bestemme, hvilken læge man bestiller tid hos.

Praksis ejes af Maria Waldorff Nielsen & Jacob Zøllner Nielsen. 

Vi er begge to speciallæger i almen medicin.

Vi deler lokaler og klinikpersonale med Lægerne Tårnby Sundhedshus Simon Schultz & Mette Pickel

Endvidere uddanner vi læger til praktiserende læger.

Klinikken har lukket for tilgang

Tlf. 72484343 Lægetelefon kl. 8-9, Telefontider;

Mandag
Kl. 8-9.20, 10.30-12, 13-14
Tirsdag
Kl. 8-9.20, 10.00-12, 13-14.45
Onsdag
Kl. 8-9.20, 10.30-12, 13-14
Torsdag
Kl. 8-9.20, 10.30-12, 13-14
Fredag
Kl. 8-9.20, 10.30-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-15.30
Tirsdag
Kl. 8-17
Onsdag
Kl. 8-15.30
Torsdag
Kl. 8-15.30
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Maria Waldorff Nielsen

Maria Waldorff Nielsen

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i almen medicin, ejer og kompagnon i klinikken.
Gift med Jacob og tre børn
Har tidl. været ansat på Psykiatrisk afd. Nordsjælland, Kirurgisk afd. BBH, Medicinsk afd. Gentofte, Rheumatologisk afd. Glostrup, Kardiologisk afd. Glostrup, Neurologisk afd. BBH, Almen Praksis Kastrup, Brøndby, Nørrebro og St. Merløse.
Speciallæge i almen medicin oktober 2018. Medejer af klinikken per 1 december 2018
Medlemskaber: Dansk Selskab for Almen Medicin & Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Læs mere →
Jacob Zøllner Nielsen

Jacob Zøllner Nielsen

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i almen medicin, ejer og kompagnon i klinikken.
Gift med Maria og tre børn
Læge siden 2003
Speciallæge 2011
Har tidl. været ansat i Forsvarets Sundhedstjeneste, Børneafdelingen Hillerød, Gynækologisk afdeling Hillerød, Medicinsk afdeling Hillerød, Herning & Roskilde, Kirurgisk afdeling Hillerød, Urologisk afdeling Roskilde samt Psykiatrisk afdeling Frederiksberg
Medlemskaber: Dansk Selskab for Almen Medicin & Praktiserende Lægers Organisation

Læs mere →
Maria Leidecker

Maria Leidecker

Lægesekretær

Lægesekretær gennem flere år

Tidligere arbejdet på Hvidovre Hospital

Ansat i klinikken siden 2019

 

Læs mere →
Lilli Fredsgaard

Lilli Fredsgaard

Blæksprutte

Klinikken altmuligkvinde

Været i klinikken siden 2014

Læs mere →

Lægevejen

På Lægevejen kan du forny recepter, bestille tider og skrive kortere, men ikke akutte, beskeder til Lægerne

Vanedannende medicin som f.eks. sovemedicin og stærk smertestillende medicin kan ikke fornyes elektronisk, men kun ved personligt fremmøde

Når du er inde på Lægevejen.dk er det meget vigtigt at du vælger den rigtige læge, da du også kan se personer fra vores samarbejdspraksis Lægerne Tårnby Sundhedshus - dem kan du IKKE booke tid hos.

Priser

For ydelser der ikke fremgår af nedenstående, kontakt venligst klinikken for priser

Ydelse Pris
Sygemelding / Mulighedserklæring 600 kr
Kørekortsattest 600 kr
Gruppe 2 konsultation 300 kr
Privat konsultation 600 kr
Private lægeattester kontakt klinikken for priser

 

Vaccine Varighed Pris pr. stik
Difteri-Stivkrampe 10 år 275 kr
Hepatitis A voksne minimum 25 år efter 2 vaccinationer 450 kr
Hepatitis A børn minimum 25 år efter 2 vaccinationer 400 kr
Hepatitis B voksne minimum 25 år efter 3 vaccinationer 400 kr
Hepatitis B børn minimum 25 år efter 3 vaccinationer 350 kr
Hepatitis A + B voksne minimum 25 år efter 3 vaccinationer 700 kr
Hepatitis A + B børn minimum 25 år efter 3 vaccinationer 600 kr
Hepatitis A + B børn minimum 25 år efter 2 vaccinationer 700 kr

Information

Der er som regel afsat 15 minutter per konsultation. Dette betyder ikke at der er 15 minutter inde hos lægen. Tiden er inklusive forberedelse, journalføring, udskrivelse af recepter samt evt. henvisninger.

Der må godt tages flere problemstillinger op per konsultation så længe det kan holdes indenfor den givne tidsramme.

 

Vacciner gives som regel i overarmen.

Hos børn under 2 år gives det i balle eller lår.

Efter vaccination skal man blive i klinikken 10-15 minutter

Link til det danske børnevaccinationsprogram

 


Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Kamillevej som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Kamillevej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Kamillevej indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·         Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·         Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·         Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

·         Udarbejdelse af lægeerklæringer

·         Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

·         Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

·         Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

·         Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

·         Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

·         Afregningsformål

·         Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o   Dokumentationspligt

o   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o   [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·         Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

·         Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

·         Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

·         Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

·         Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

·         Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

·         Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

·         Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

·         I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

·         Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

·         Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

·         Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

·         Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

·         Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

·         Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

·         Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

·         Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

·         Novax

·         DAK-E (digitale forløbsplaner)

·         DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer

·         SSI

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Kamillevej

Maria W. Nielsen & Jacob Z. Nielsen

Kamillevej 4, st. 1.

Danmark

Dato: 21-11-2019

Find vej

Der er tre timers parkering. Husk at stille skiven

Der er handikapvenlige forhold og adgang

Link til Google maps her

SAS

SAS

SAS personale & Lufthavnsvikar

Klinikken varetager vaccinationer af personale efter aftale.