Kamillevej 4, st.
Kontakt os: 32516200

Om os

Om os

Lægerne Tårnby Sundhedshus

Klinikken holder sommerferie i uge 30-31-32 dvs. fra d. 22/7-2024 til d. 11/8-2024.

I ferien henvises til Lægerne Kamillevej, Kamillevej 4, 2770 Kastrup. Tlf: 72484343

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Klinikinformation

 

 

 

Telefontider

Mandag
Kl. 8-13
Tirsdag
Kl. 8-13
Onsdag
Kl. 8-9 og 13-14:30
Torsdag
Kl. 8-13
Fredag
8-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-15
Tirsdag
Kl. 8-15
Onsdag
Kl. 13-17
Torsdag
Kl. 8-15
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Simon  Schultz

Simon Schultz

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge Simon Schultz.

Medejer af klinikken siden 1.juli 2023.

Født 1979, uddannet som læge fra Københavns Universitet 2008, speciallæge i almen medicin siden 2015.

Simon har bl.a. erfaring fra flere almen praksis, medicinske og kirurgiske afdelinger, børneafdeling, gynækologisk/obstetrisk afdeling, psykiatrisk afdeling, kræftafdeling samt udlandsophold i Grønland.

Er medlem af PLO og af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Læs mere →
Mette Høybye Pickel

Mette Høybye Pickel

Speciallæge i almen medicin


Speciallæge i almen medicin. 

Medejer i klinikken siden 2015.

Født 1976. Læge siden 2006. Speciallæge i almen medicin siden 2015.

Mette har tidligere været ansat på medicinsk og kirurgisk afdeling Bornholms Hospital, Børnepsykiatrisk Center Glostrup, ortopædkirurgisk, gynækologisk og børneafdelingen Herlev Hospital, Psykiatrisk Center Amager og medicinsk afdeling Amager Hospital.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM.

Læs mere →
Louise Elleby

Louise Elleby

social- og sundhedsassistent

Louise er klinikkens social- og sundhedsassistent.

Hun har erfaring fra arbejde i hjemmepleje, plejecenter og i almen praksis.

Louise varetager en række konsultationer som f.eks. kontrol af blodtryk, blodprøver, måling af lungefunktion, kontrol af sår mm.

Herudover vil du ofte kunne møde Louise ved telefonen og i vores sekretariat.

Læs mere →
Lene Hedegaard

Lene Hedegaard

Sygeplejerske

Lene er konsultationssygeplejerske med en bred medicinsk erfaring fra bl.a. hjerteafdeling og intensivafdeling på Rigshospitalet.

Lene varetager primært konsultationer vedrørende kroniske sygdomme som f.eks diabetes, KOL, astma, forhøjet blodtryk, stofskiftelidelser med mere.

Lene er på barsel og kommer tilbage til klinikken oktober 2024.

Læs mere →
Lilli Fredsgaard

Lilli Fredsgaard

blæksprutte

Lilli er klinikkens altmuligkvinde og uundværlige blæksprutte.

Læs mere →

Andreas Pihl

Læge

Andreas er fast vikar i klinikken. Han har erfaring fra hospitalsafdelinger og fra forskning.

Læs mere →

Mathias Kjellström Wagner

læge

Mathias er vores faste lægevikar med en bred medicinsk erfaring fra hospital og almen praksis.

Læs mere →

Lægevejen

På Lægevejen kan du bestille tid, fornye recepter og skrive kortere beskeder til os.

Vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende og sovemedicin kan IKKE fornyes elektronisk men skal fornyes ved fremmøde.

HUSK altid at sikre dig at du booker tid hos den rigtige (da du via Lægevejen også kan se personer fra vores samarbejdspraksis Lægerne Kamillevej - dem kan du IKKE booke tid hos)

Priser

For ydelser der ikke fremgår af nedenstående så kontakt os gerne.

Ydelse Pris
Sygemelding/friattest 600 kr
Kørekortsattest 600 kr
Mulighedserklæring 600 kr
Medicinpas 250 kr
Handicapparkeringskort 300 kr
Privatkonsultation 15 min. 500 kr
Gruppe 2 konsultation 300 kr
Private attester kontakt os for pris

 

Information

En konsultation varer i alt 15 minutter. Dette tidsrum er incl. forberedelse, journalføring samt evt. udfærdigelse af henvisning og receptudstedelse.

Du kan/må godt tage flere emner op såfremt det lader sig gøre indenfor tidsrammen.

Børneundersøgelser varer som udgangspunkt 30 minutter med undtagelse af undersøgelsen ved 2 og 3 år, hvor der afsættes 15 minutter.

Link til det danske børnevaccinationsprogram

 

I klinikken tilbydes vacciner der er indeholdt i det danske vaccinationsprogram.

 

Vedr. rejsevacciner: Det er ikke en ydelse der er indeholdt i sygesikringen og vi har i klinikken prioriteret at bruge alle vores kræfter på at forebygge og behandle sygdom. Derfor har vi desværre ikke mulighed for at rådgive omkring eller give rejsevacciner eller malariaforbyggelse.

Vi henviser til private aktører, som der findes mange af i Københavnsområdet.

Information omkring anbefalede vaccinationer til forskellige rejsemål kan findes her: https://www.ssi.dk/vaccinationer/rejsevaccination

 

Ved ønske om specifikke selvvalgte vaccinationer som f.eks mod helvedesild/skoldkopper, meningitis, TBE mm. henviser vi også til private vaccinationsklinikker.


Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Tårnby Sundhedshus som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Kamillevej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Tårnby Sundhedshus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·         Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·         Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·         Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

·         Udarbejdelse af lægeerklæringer

·         Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

·         Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

·         Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

·         Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

·         Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

·         Afregningsformål

·         Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o   Dokumentationspligt

o   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o   [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·         Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

·         Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

·         Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

·         Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

·         Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

·         Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

·         Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

·         Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

·         I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

·         Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

·         Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

·         Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

·         Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

·         Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

·         Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

·         Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

·         Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

·         Novax

·         DAK-E (digitale forløbsplaner)

·         DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer

·         SSI

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Tårnby Sundhedshus

Per Andersen og Mette Høybye Pickel

Kamillevej 4, st.

Danmark

Dato: 25/11-2019

Min Læge (tilgængelig for android og iPhone): Med en ny app får alle danskere nu mulighed for nemt at komme i kontakt med egen læge og få adgang til en lang række oplysninger om bl.a. aftaler, henvisninger fra egen læge og vaccinationer. Lanceringen af app’en ”Min Læge”, som Sundheds- og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation står bag, sker som led i den fællesoffentlige strategi for digital sundhed fra 2018.

 

 

Min Medicin (tilgængelig for android og iPhone): App'en indeholder information om al medicin, der markedsføres i Danmark. På det enkelte opslag kan du fx læse om medicinens virkning, bivirkninger og hvilke ting, du skal være særligt opmærksom på. Informationen opdateres hver 14. dag, hvor brugeren automatisk får nye data ned på telefonen (når devicet er i nærheden af et wi-fi). Når data er fornyet, ligger de på telefonen eller tablet'en, og kan tilgås uden internetforbindelse. 

Blodprøvetagning kan senest foregå kl. 14:00, da laboratoriet henter vores prøver kl 14:15. Dvs tider der indeholder blodprøver skal ligge før dette tidspunkt. Om fredagen senest 11:30.

En emailkonsultation er beregnet til en kort og velafgrænset problemstilling, der kan besvares med et kort svar. Det er IKKE til akutte problemstillinger, da der kan gå op til fem hverdage førend at emails ses/besvares. Ved akutte problemstillinger skal klinikken kontaktes telefonisk mhp nærmere aftale/rådgivning.

Find vej

Klinikken er beliggende i Tårnby Sundhedshus i nyere, lyse lokaler med handicapvenlig adgang. Der er 2 timers gratis parkering udenfor - husk p-skiven!

Vi har et godt samarbejde med Lægerne Kamillevej, som vi deler lokaler med, og med sundhedshusets øvrige beboere - fysioterapi, apotek, kommunale sundhedspleje, kiropraktor, kirurg m.flere.

Link til Google maps her